Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра цивільного, господарського та екологічного права

Андрейцев Володимир Іванович - доктор юридичних наук, професор. Заслужений юрист України, академік Національної Академії правових наук України, Державний радник юстиції III-го класу, Почесний президент Єврозійської асоціації правничих шкіл та правників, двічі лауреат премії імені Ярослава Мудрого. Має понад 550 опублікованих наукових і навчально-методичних праць.

Кострюков Сергій Володимирович – доцент кафедри, доктор філософських наук, доцент.

У 1977 році закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут, присвоєно кваліфікацію інженера-механіка. У 1998 році закінчив юридичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Правознавство», присвоєно кваліфікацію спеціаліст – юрист. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти у січні 2005 р. на тему «Формування демократичних цінностей студентської молоді в трансформаційний період». 20 січня 2011 року Кострюкову Сергію Володимировичу Рішенням Атестаційної колегії присвоєне вчене звання доцента кафедри цивільного та господарського права. Сергій Володимирович захистив докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії 1 грудня 2011 р. на тему «Особливості взаємодії культури та влади в трансформаційному суспільстві (соціально-філософський аналіз)».

Наукова діяльність Кострюкова С.В. присвячена питанням дослідження державного управління транспортною і енергетичною системами України, правовідносинам за трудовим правом України, національним та загальнолюдським цінностям, проблемам співвідношень в освітніх системах.

Кількість наукових публікацій Кострюкова С.В. складає більше 100 друкованих праць. Основні з них:

1. Монографія. Культура і влада: проблеми взаємодії: (соц.-філос.аналіз). Київ: Знання України, 2009. – 355 с.

2. Навчальний посібник. Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Правознавство». Мін-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014 – 97 с.

3. Навчальний посібник. Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Трудове право» для студентів спеціальності 6.030601 Менеджмент. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. 2014. – 135 с.

4. Навчальний посібник. Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Енергетичне право». Мін-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015 – 213 с.

5. Навчальний посібник. Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Адміністративне право» для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент». Мін-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015 – 264 с.

6. Навчальний посібник. Транспортне право. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни для бакалаврів спеціальності 081 Право. М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Дніпро, НГУ, 2018 – 208 с.

Ільющенко Ганна Володимирівна - кандидат юридичних наук, доцент.

Сиволап Іван Іванович - старший викладач.

Кошова Надія Миколаївна – старший викладач кафедри цивільного, господарського та екологічного права.

У 1996 році закінчила Дніпропетровський державний університет і отримала вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста, отримала диплом спеціаліста ЛО BE № 001445 (з відзнакою).

9 жовтня 1998 року здала кваліфікаційний іспит та отримала Свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю. З 1998 року практикуючий адвокат.

Регулярно здійснює підвищення кваліфікації (стажування) науково- педагогічного працівника (останнє – 2017 р.), підтвердження – Довідка №11/07 від 26.01.17 р., видана Університетом митної справи та фінансів. Має сертифікати про підвищення кваліфікації адвоката та сертифікати учасника національних та міжнародних освітніх та правозахисних програм. Стаж науково-педагогічної роботи - 21 рік та роботи за фахом – 22 роки.

Воронько Олена Олександрівна - асистент, адвокат.

Махова Лілія Олексіївна – старший викладач кафедри. У 2002 році закінчила ВНЗ «Національний гірничий університет» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста. Диплом спеціаліста HP № 26074760 з відзнакою.

Навчально-педагогічний та науковий стаж складає понад 17 років.

Видані 2 навчальних посібника. Розроблено понад 20 навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій. Надруковано 14 публікацій з наукової та професійної тематики.

Успішно складені кандидатські іспити з філософії та англійської мови. Погоджено прикріплення за науковим керівником к.ю.н., доцентом Ільющенко Г.В. Обрана тема дисертаційного дослідження пройшла експертизу в Національній академії правничих наук, є публікація в збірнику за 2016 р. (тема: «Правове забезпечення медіації як позасудового способу врегулювання господарських спорів»). Найменування наукової спеціальності: 12.00.04 Господарське право, господарсько-процесуальне право.

Постійно здійснює підвищення кваліфікації

Досвід практичної роботи за юридичною спеціальністю понад 17 років. Здійснюю наукове консультування установ, підприємств, організацій. Є начальником юридичного відділу, провідним юрисконсультом підприємства, що займається господарсько – правовою діяльністю в Україні та за кордоном (зовнішньо-економічна діяльність). Зайнятість пов’язана з корпоративним, господарським, господарсько-процесуальним, цивільним, цивільно-процесуальним правом. Коло вирішуємих питань: повний юридичний супровід угод, мінімізація договірних ризиків, правова експертиза договорів, представництво інтересів підприємства в контролюючих органах (судових, податкових), претензійно-позовна діяльність, робота з дебіторською заборгованістю, представництво інтересів підприємства на стадії виконавчого провадження, робота з засновницькими документами, юридичні консультації з необмеженим колом питань.

Трофімова Лариса Віталіївна - кандидат юридичних наук, доцент.

Легеза Юлія Олександрівна - професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент.

Коросташова Ірина Миколаївна - кандидат юридичних наук, доцент.

Ковтун Станіслав Леонідович - старший викладач, адвокат. Генеральний директор юридичної фірми "Максімус".

© 2006-2019 Інформація про сайт