Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Аспірантам


"Освітньо-наукова програма вищої освіти "Право" (третій рівень вищої освіти)"

Перелік обов'язкових фахових навчальних дисциплін за третім (доктор філософії) рівнем за освітньою програмою 081 «право»

№ з/п

Дисципліна

Робоча програма

Силабус

1

Філософія науки та професійна етика

Робоча програма

Силабус

2

Іноземна мова для науки і освіти (англійська/німецька/французька)

Робоча програма

Силабус

Цикл спеціальної підготовки

Базові дисципліни за галуззю знань

3

Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

Робоча програма

Силабус

4

Винахідництво та реєстрація прав інтелектуальної власності

Робоча програма

Силабус

5

Методологія та організація наукових досліджень

Робоча програма

Силабус

6

Презентація результатів наукових досліджень та управління науковими проектами

Робоча програма

Силабус

Фахові освітні компоненти за спеціальністю

7

Екологічна безпека в механізмі правого регулювання екологічних відносин

Робоча програма

Силабус

8

Правовий режим використання об’єктів енергетики

Робоча програма

Силабус

9

Правовий статус громадян в екологічних правовідносинах

Робоча програма

Силабус


Перелік вибіркових фахових навчальних дисциплін за третім (доктор філософії) рівнем за освітньою програмою 081 «право»

№ з/п Дисципліна

Робоча програма

Силабус

1 Надрове право України

Робоча програма

Силабус

2

Правове регулювання поводження з відходами Робоча програма Силабус
3

Проблеми цивільного та господарського права

Робоча програма

Силабус
4 Проблеми кримінально-правової кваліфікації Робоча програма Силабус
5Нововведення в кримінальному законодавстві: сучасний стан та перспективи Робоча програма Силабус
6 Захист приватних інтересів у позасудовому порядку Робоча програма Силабус


© 2006-2022 Інформація про сайт