Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підготовка фахівців із спеціальності 081 «Право» здійснюється за відповідними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) – бакалавр;
  • другий (магістерський) – магістр;
  • третій (освітньо-науковий) – доктор філософії.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні юридичних дисциплін, здійснює наукову діяльність у галузі права; постійно підвищує професійний рівень і педагогічну майстерність; дотримується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність студентів, виховує їх у дусі українського патріотизму.


Кафедра – це перш за все колектив, люди, які своїми зусиллями створили наукову школу із розробки проблем захисту майнових та особистих немайнових прав особи, зокрема права людини на безпечне довкілля.


Сьогодні кафедра цивільного, господарського та екологічного права  готує фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри.

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми. Метою навчання є формування компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту його основних правових інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

До загальних компетентностей випускника належать, серед іншого, здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу, здатність застосовувати знання у професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях, вміння працювати самостійно, а також працювати у команді колег за фахом. До спеціальних (фахових, предметних) компетентностей належать навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права, уміння застосовувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій, здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти, аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції, застосовувати юридичну аргументацію, виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності, навички логічного, критичного і системного аналізу документів, консультування з правових питань, самостійної підготовки проектів актів правозастосування, здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

© 2006-2022 Інформація про сайт